Algemene Voorwaarden en Privacyverklaring Gmxshop en GMX-sp

AANBIEDING EN OVEREENKOMST | 2019-2020
ARTIKEL 1
1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle onderhandelingen, aanbiedingen en overeenkomsten waarbij Gmx-sp goederen en/of diensten van welke aard ook levert of zou kunnen leveren, ook indien deze goederen of diensten niet nader in deze voorwaarden zijn omschreven. Een aanbieding of (prijs)opgave bindt Gmx-sp niet en geldt slechts als een uitnodiging tot het plaatsen van een order. Gmx-sp is gerechtigd bestellingen, orders en dergelijke zonder opgave van redenen te weigeren. Eventuele inkoop- of andere voorwaarden van wederpartij zijn niet van toepassing, tenzij deze door Gmx-sp uitdrukkelijk zijn aanvaard.
Wijzigingen van en aanvullingen op de algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien zij schriftelijk door Gmx-sp zijn vastgelegd.
1.2 Indien enige bepaling van deze algemene voorwaarden nietig is of vernietigd wordt, zullen de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van kracht blijven en zullen Gmx-sp en wederpartij in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige c.q. vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel mogelijk het doel en de strekking van de nietige c.q. vernietigde bepalingen in acht worden genomen.
PRIJS EN BETALING
ARTIKEL 2
2.1 Alle prijzen en tarieven zijn exclusief BTW en eventuele andere heffingen die door de overheid worden opgelegd.
2.2 Betaling door wederpartij aan Gmx-sp dient te geschieden conform de op de factuur vermelde betalingsvoorwaarden met een geldigheid van 10 (tien) jaar. Bij gebreke van zulke voorwaarden dient betaling, in Euro , vooraf, per direct of binnen 14 dagen na factuurdatum te geschieden. Betaling geschiedt zonder enige inhouding of verrekening en zonder dat wederpartij zijn betalingsverplichtingen door beslag onder zichzelf of anderszins mag blokkeren. Gmx-sp behoudt zich het recht voor vooruitbetaling te eisen.
2.3 Bij te late betaling is wederpartij door het enkele verstrijken van een betalingstermijn in verzuim. Zonder nadere ingebrekestelling zal wederpartij vanaf die datum een onmiddellijke opeisbare vertragingsrente van 1,5% per maand verschuldigd zijn, waarbij een gedeelte van een maand als een hele maand wordt gerekend, verhoogd met de administratie kosten ad Euro 40.
2.4 Alle kosten, zowel in als buiten rechte – de kosten van rechtskundige bijstand van Gmx-sp daaronder begrepen – die Gmx-sp moet maken ten gevolge van het niet nakomen van zijn verplichtingen door wederpartij, zijn voor rekening van wederpartij. De buitengerechtelijke incassokosten van Gmx-sp worden vastgesteld op tenminste 15 (vijftien) procent van de hoofdsom van de vordering.
GEHEIMHOUDING
ARTIKEL 3
3.1 Partijen verplichten zich tot geheimhouding van vertrouwelijke informatie van de andere partij. Iedere partij zal redelijkerwijs te nemen voorzorgsmaatregelen treffen, teneinde deze verplichting zo goed mogelijk te kunnen nakomen.
GEBRUIKSRECHT
ARTIKEL 4
4.1 Indien Gmx-sp aan wederpartij gebruiksrechten op haar programmatuur verleent, gelden deze voor de duur van de Licentieovereenkomst. Gebruiksrechten zijn zonder schriftelijke toestemming van Gmx-sp niet overdraagbaar. Het is wederpartij niet toegestaan de programmatuur te verhuren, verkopen, vervreemden, leasen, verpanden, in zekerheid over te dragen of onder welke titel dan ook aan derden voor welk doel dan ook af te staan, dan wel door derden te doen gebruiken.
4.2 Het is wederpartij niet toegestaan de programmatuur geheel of gedeeltelijk tot de broncode te herleiden (“reverse engineering”), behoudens in die gevallen waarin de wet dit uitdrukkelijk toestaat.
Risico
Artikel 5
5.1 Het risico van verlies of beschadiging van de zaken die voorwerp van de overeenkomst zijn, gaat op de wederpartij over op het moment waarop deze in de feitelijke beschikkingsmacht van wederpartij of van een door wederpartij gebruikte hulppersoon zijn gebracht.
EIGENDOMSVOORBEHOUD
ARTIKEL 6
6.1 Alle door Gmx-sp krachtens een overeenkomst aan wederpartij geleverde zaken, zoals diskettes en handboeken, blijven eigendom van Gmx-sp totdat alle bedragen die wederpartij verschuldigd is, voor de krachtens die overeenkomst geleverde of te leveren zaken of verrichte of te verrichten werkzaamheden, alsmede de bedragen gedoeld in artikel 2.3 en 2.4 volledig aan Gmx-sp zijn voldaan.
6.2 Indien op, door Gmx-sp krachtens een overeenkomst aan wederpartij geleverde zaken beslag wordt gelegd, dient wederpartij Gmx-sp hiervan terstond op de hoogte te stellen. De wederpartij dient bij een eventueel beslag, bij een ten aanzien van de wederpartij verleende surseance van betaling of bij een uitgesproken
faillissement van de wederpartij onmiddellijk de beslagleggende deurwaarder, de bewindvoerder of de curator te wijzen op het eigendomsrecht van Gmx-sp.
MEDEWERKING DOOR WEDERPARTIJ
ARTIKEL 7
7.1 Wederpartij realiseert zich dat het operationeel houden van software een voortdurend proces is dat gepaard gaat met investering door alle betrokken partijen van tijd, geld en energie. Mede op grond hiervan dient wederpartij zoveel mogelijk medewerking te verlenen aan het uitvoeren van de met Gmx-sp gesloten overeenkomst. Wederpartij zal Gmx-sp steeds tijdig alle nuttige en noodzakelijke informatie verschaffen en zal instaan voor de juistheid van deze informatie.
7.2 Wederpartij is verantwoordelijk voor het juiste gebruik en de juiste toepassing van de programmatuur van Gmx-sp en van de door Gmx-sp te verlenen diensten, voor de invoering in zijn organisatie van de daarvoor noodzakelijke procedures, alsmede voor het beveiligen van gegevens, zoals het regelmatig – in elk geval op de door de programmatuur aangegeven momenten – maken van back-up-kopieën van databestanden. Ook zal wederpartij door Gmx-sp aan wederpartij verstrekte updates, upgrades en dergelijke tijdig en op juiste wijze (doen) installeren. Het is gebruiker niet toegestaan bestanden handmatig te wijzigen, extra bestanden aan de programmatuur toe te voegen of, behoudens in gevallen door de programmatuur aangegeven, bestanden anderszins aan te passen.
7.3 Indien is overeengekomen, dat wederpartij materialen of gegevens op informatiedragers ter beschikking zal stellen, zullen deze voldoen aan de voor het uitvoeren van de werkzaamheden noodzakelijke specificaties.
7.4 Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst noodzakelijke informatie van wederpartij, niet tijdig of niet conform de afspraken ter beschikking van Gmx-sp is gesteld of wederpartij op andere wijze niet aan zijn verplichtingen jegens Gmx-sp voldoet, kan dit tot opschorting van de nakoming van de verplichtingen van Gmx-sp leiden en kunnen extra kosten aan wederpartij in rekening worden gebracht.
7.5 In de gevallen dat medewerkers van Gmx-sp ten kantore van wederpartij werkzaamheden verrichten, zal wederpartij er voor zorgdragen dat deze medewerkers ongestoord hun werkzaamheden kunnen verrichten. Wederpartij zal kosteloos zorg dragen voor de door die medewerkers in redelijkheid gewenste faciliteiten.
Wederpartij brengt de ruimten waar deze medewerkers hun werkzaamheden moeten verrichten, en/of waar (op-) geleverde producten zich bevinden, in overeenstemming met de daaraan door Gmx-sp gestelde eisen met betrekking tot onder andere werkplek volgens richtlijnen Arbo-dienst en arbeidsomstandigheden.
INSPECTIE EN KLACHTEN
ARTIKEL 8
8.1 Klachten dienen door de wederpartij binnen twee weken na levering c.q. na het verrichten van de prestatie aan Gmx-sp te worden meegedeeld. Een klacht schort de verplichting tot betaling niet op. Eventuele -uit een gebrek voortvloeiende – aansprakelijkheid is beperkt tot datgene wat in artikel 10 en artikel11 is bepaald.
8.2 De wederpartij is gehouden om na het meedelen van de klacht het gebruiken van de betreffende producten te staken teneinde complicaties voor Gmx-sp te vermijden. Wederpartij zal alle medewerking verlenen aan eventueel onderzoek van de klacht, bij gebreke waarvan Gmx-sp de klacht niet in behandeling hoeft te nemen. Het staat wederpartij niet vrij producten aan Gmx-sp te retourneren voordat Gmx-sp hiermee heeft ingestemd.
LEVERINGSTERMIJNEN
ARTIKEL 9
9.1 Alle door Gmx-sp genoemde (leverings-) termijnen zijn naar beste weten vastgesteld op grond van de gegevens die bij het aangaan van de overeenkomst aan haar bekend waren en zullen zoveel mogelijk in acht worden genomen. Indien overschrijding van enige termijn dreigt zullen Gmx-sp en wederpartij zo spoedig mogelijk in overleg treden. Een extensieve overschrijding van termijnen kan worden beschouwd als een grond tot ontbinding van de overeenkomst.
Overschrijding van enige leveringstermijn kan nimmer leiden tot ontstaan van een recht op enige schadevergoeding voor wederpartij. Gmx-sp is ten alle tijden gerechtigd in gedeelten te leveren.
CONTRACTDUUR / UITVOERINGSTERMIJN
ARTIKEL 10
10.1 De overeenkomst tussen Gmx-sp en een opdrachtgever wordt aangegaan voor onbepaalde tijd, tenzij uit de aard van de overeenkomst anders voortvloeit of partijen uitdrukkelijk en schriftelijk anders overeenkomen.
10.2 Indien opdrachtgever de overeenkomst voortijdig wenst te beëindigen, voordat Gmx-sp de opdracht geheel heeft uitgevoerd of voordat het project is afgerond, heeft Gmx-sp recht op compensatie vanwege het daardoor ontstane en aannemelijk te maken verlies, tenzij er feiten en omstandigheden aan de opzegging ten grondslag liggen die aan Gmx-sp zijn toe te rekenen. Bij beëindiging is opdrachtgever gehouden tot betaling van de declaraties voor tot dan toe verrichte werkzaamheden, de gemaakte kosten, de gemaakte uren, een vergoeding van 75% van de totale prijs en de kosten voortvloeiend uit de eventueel door Gmx-sp voor de vervulling van de opdracht noodzakelijkerwijze aangegane verbintenissen met derden.
10.3 Als voortijdig beëindiging wordt beschouwd wanneer een overeenkomst of project door toedoen van opdrachtgever langer dan twee maanden wordt onderbroken of uitgesteld, tenzij partijen anders overeenkomen.
10.4 Indien de overeenkomst tussentijds wordt opgezegd door Gmx-sp, zal Gmx-sp in overleg met opdrachtgever zorg dragen voor overdracht van nog te verrichten werkzaamheden aan een derde, tenzij er feiten en omstandigheden aan de opzegging ten grondslag liggen die aan opdrachtgever toerekenbaar zijn.
10.5 Beëindiging, ontbinding en opzegging van de overeenkomst dient schriftelijk bij aangetekend schrijven te geschieden.
BEËINDIGING
ARTIKEL 11
11.1 De overeenkomst kan, tenzij partijen anders overeenkomen, uitsluitend worden beëindigd door ontbinding, en zulks uitsluitend indien de andere partij, na deugdelijke schriftelijke ingebrekestelling, toerekenbaar tekortschiet in de nakoming van wezenlijke verplichtingen uit de overeenkomst. De ontbinding dient te geschieden bij aangetekende brief; rechtelijke tussenkomst is niet vereist.
11.2 Indien wederpartij op het moment van de ontbinding reeds prestaties ter uitvoering van de overeenkomst had ontvangen, kan hij de overeenkomst slechts gedeeltelijk ontbinden en wel uitsluitend voor dat gedeelte, dat door Gmx-sp nog niet is uitgevoerd. Bedragen die Gmx-sp voor de ontbinding heeft gefactureerd in verband met hetgeen zij reeds ter uitvoering van de overeenkomst heeft verricht of geleverd, blijven onverminderd verschuldigd en worden op het moment van ontbinding direct opeisbaar.
11.3 In afwijking van het bepaalde in artikel 9 en 10 kan Gmx-sp de overeenkomst met onmiddellijke ingang zonder rechterlijke tussenkomst door middel van een schriftelijke kennisgeving aan wederpartij geheel of gedeeltelijk beëindigen, indien wederpartij in staat van faillissement wordt verklaard, indien aan hem (al dan niet voorlopig) surseance van betaling wordt verleend, indien hij anderszins niet in staat is aan zijn betalingsverplichtingen te voldoen of indien zijn onderneming wordt geliquideerd of beëindigd. Gmx-sp zal wegens deze ontbinding nimmer tot enige schadevergoeding gehouden zijn.
AANSPRAKELIJK
ARTIKEL 12
12.1 Leverancier aanvaardt wettelijke verplichtingen tot schadevergoeding voor zover dat uit dit artikel 11 blijkt.
12.2 De totale aansprakelijkheid van Gmx-sp wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst is beperkt tot vergoeding van directe schade tot maximaal het bedrag van de voor de overeenkomst bedongen prijs (excl. BTW). Indien de overeenkomst hoofdzakelijk een duurovereenkomst is met een looptijd van meer dan een jaar, wordt de bedongen prijs gesteld op het totaal van de vergoedingen (excl. BTW) bedongen voor een jaar. In geen geval zal de totale vergoeding voor directe schade echter meer bedragen den Euro 450.000,=(vierhonderdvijftig duizend Euro)
Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan:
a) de redelijke kosten die wederpartij zou moeten maken om de prestatie van Gmx-sp aan de overeenkomst te laten beantwoorden. Deze schade wordt echter niet vergoed indien wederpartij de overeenkomst heeft ontbonden;
b) de kosten die wederpartij heeft gemaakt voor het noodgedwongen langer operationeel houden van zijn oude systeem of systemen en daarmee samenhangende voorzieningen doordat Gmx-sp op een voor hem bindende leverdatum niet heeft geleverd, verminderd met eventuele besparingen die het gevolg zijn van de vertraagde levering;
c) redelijke kosten, gemaakt ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op directe schade in de zin van deze voorwaarden;
d) redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover wederpartij aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade in de zin van deze voorwaarden.
12.3 De totale aansprakelijkheid van Gmx-sp voor schade door dood of lichamelijk letsel of voor materiele beschadiging van zaken al in geen geval meer bedragen dan Euro 1.100.000,= (één miljoen honderdduizend Euro) per gebeurtenis, waarbij een reeks van samenhangende gebeurtenissen als een gebeurtenis.
12.4 Aansprakelijkheid van Gmx-sp voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie, is uitgesloten. 12.5 Buiten de in artikel 12.2 en 12.3 genoemde gevallen rust op Gmx-sp geen enkele aansprakelijkheid voor schadevergoeding, ongeacht de grond waarop een actie tot schadevergoeding zou worden gebaseerd.
De in artikel 12.2 en 12.3 genoemde maximum bedragen komen echter te vervallen indien en voor zover de schade het gevolg is van opzet of grove schuld van Gmx-sp.
12.6 De aansprakelijkheid van Gmx-sp wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming van een overeenkomst ontstaat slechts indien wederpartij Gmx-sp onverwijld en deugdelijk schriftelijk in gebreke stelt, stellende daarbij een redelijke termijn ter verzuivering van de tekortkoming, en Gmx-sp ook na die termijn toerekenbaar in de nakoming van zijn verplichtingen tekort blijft schieten. De ingebrekestelling dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming te bevatten, zodat Gmx-sp in staat is adequaat te reageren.
12.7 Voorwaarde voor het ontstaan van enig recht op schadevergoeding is steeds dat wederpartij de schade zo spoedig mogelijk na het ontstaan daarvan schriftelijk bij Gmx-sp meldt.
12.8 Wederpartij vrijwaart Gmx-sp voor alle aanspraken van derden wegens productaansprakelijkheid als gevolg van een gebrek in een product of systeem dat door wederpartij aan een derde is geleverd en dat mede bestond uit door Gmx-sp geleverde apparatuur, programmatuur of ander materialen, behoudens indien en voor zover wederpartij bewijst dat de schade is veroorzaakt door die apparatuur, programmatuur of andere materialen.
GARANTIE
ARTIKEL 13
13.1 Gmx-sp garandeert dat opgaaf door haar van (enige aanduiding van) haar producten met zorg wordt gedaan, doch Gmx-sp kan niet instaan dat terzake geen (kleine) afwijkingen zullen voorkomen.
INTELLECTUELE EIGENDOMSRECHTEN
ARTIKEL 14
14.1 Het auteursrecht en alle eventuele overige rechten van intellectueel of industrieel eigendom alsmede soortgelijke rechten tot bescherming van informatie met betrekking tot de programmatuur (incl. standaardaanpassingen en nieuwe versies), databases, documentatie of materialen komen uitsluitend toe aan Gmx-sp of haar licentiegever. Niets in deze overeenkomst strekt tot gehele of gedeeltelijke overdracht van zodanige rechten.
14.2 Wederpartij is ermee bekend dat de ter beschikking gestelde programmatuur, apparatuur en andere materialen vertrouwelijke informatie en bedrijfsgeheimen van Gmx-sp of diens licentiegevers bevatten. Wederpartij verbindt zich, onverminderd het bepaalde in artikel 3 (vertrouwelijke informatie en niet-overname beding), deze programmatuur, apparatuur en materialen geheim te houden, niet aan derden bekend te maken of in gebruik te geven en slechts te gebruiken voor het doel waarvoor deze hem ter beschikking zijn gesteld. Onder derden worden ook begrepen alle personen werkzaam in de organisatie van wederpartij dien niet noodzakelijkerwijs de programmatuur, apparatuur en/of andere materialen behoeven te gebruiken.
14.3 Het is wederpartij niet toegestaan enige aanduiding van intellectueel of industrieel eigendomsrecht van Gmx-sp te wijzigen, te verwijderen of onherkenbaar te maken.
14.4 Het is Gmx-sp toegestaan om technische maatregelen te nemen en te onderhouden ter bescherming van de programmatuur of materialen.
14.5 Indien wederpartij programmatuur ontwikkelt of een derde voor hem programmatuur ontwikkelt dan wel als wederpartij het voornemen heeft dit te doen en hij in verband met de interoperabiliteit van de te ontwikkelen programmatuur en de aan hem door Gmx-sp ter beschikking gestelde programmatuur informatie nodig heeft om deze interoperabiliteit te bewerkstelligen, zal wederpartij Gmx-sp schriftelijk en gespecificeerd de beschikking kan krijgen over de verlangde informatie en op welke voorwaarden, waaronder mede begrepen financiële voorwaarden en voorwaarden betreffende de door wederpartij eventueel in te schakelen derden. Onder interoperabiliteit wordt in deze algemene voorwaarden verstaan: het vermogen van programmatuur om informatie met andere componenten van een computersysteem en/of programmatuur uit te wisselen en door middel van deze informatie te communiceren.
14.6 Waar in deze algemene voorwaarden spraken is van rechten of verplichtingen met betrekking tot fouten, wordt onder fouten verstaan het niet voldoen aan de door Gmx-sp schriftelijk kenbaar gemaakte functionele specificaties en, ingeval van het ontwikkelen van maatwerkprogrammatuur, aan de uitdrukkelijk overeengekomen functionele specificaties. Van een fout is alleen spraken indien deze kan worden aangetoond en kan worden gereproduceerd. Wederpartij is gehouden van fouten onverwijld melding aan Gmx-sp te maken.
14.7 Gmx-sp zal wederpartij vrijwaren tegen elke rechtsvordering welke gebaseerd is op de bewering dat door Gmx-sp zelf ontwikkelde programmatuur, apparatuur of materialen inbreuk maken op een in Nederland geldend recht van intellectuele of industriële eigendom, onder de voorwaarde dat wederpartij Gmx-sp onverwijld schriftelijk informeert over het bestaan en de inhoud van de rechtsvordering en de afhandeling van de zaak, waaronder het treffen van eventuele schikkingen, geheel overlaat aan Gmx-sp.
Deze verplichting tot vrijwaring vervalt indien en voor zover de treffende inbreuk verband houdt met wijzigingen die wederpartij in de programmatuur, apparatuur of materialen heeft aangebracht of door derden heeft laten aanbrengen.
Indien in rechte onherroepelijk vast staat dat de door Gmx-sp zelf ontwikkelde programmatuur, apparatuur of materialen inbreuk maken op enig aan een derde toebehorend recht van intellectuele of industriële eigendom of indien naar het oordeel van Gmx-sp een gerede kans bestaat dat een zodanige inbreuk zich voordoet, zal Gmx-sp het geleverde tegen creditering van de verwervingskosten onder aftrek van een redelijke gebruiksvergoeding terugnemen, of zorgdragen dat de wederpartij het geleverde, of functioneel gelijkwaardige andere programmatuur, apparatuur of materialen, ongestoord kan blijven gebruiken.
Iedere andere of verdergaande aansprakelijkheid of vrijwaringverplichting van Gmx-sp wegens schending van rechten van intellectuele of industriële eigendom van derden is uitgesloten, daaronder begrepen aansprakelijkheid en vrijwaringverplichtingen van Gmx-sp voor inbreuken die veroorzaakt worden door het gebruik van de geleverde apparatuur, programmatuur en/of materialen in een niet door Gmx-sp gemodificeerde vorm, in samenhang met niet door Gmx-sp geleverde of verstrekte zaken of programmatuur of op een andere wijze dan waarvoor de apparatuur, programmatuur en/of materialen is ontwikkeld of bestemd.

OVERMACHT
ARTIKEL 15
15.1 Geen van partijen is gehouden tot het nakomen van enige verplichtingen indien deze daartoe verhinderd is als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan diens schuld, noch krachtens wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvatting voor diens rekening komt. Vertraging bij of tekortkoming in de nakoming door toeleveranciers van Gmx-sp, vervoersmoeilijkheden en werkstakingen gelden uitdrukkelijk als overmacht.

TELECOMMUNICATIE
ARTIKEL 16
16.1 Indien bij het onderhoud van programmatuur, daaronder begrepen ‘Standaard Ondersteuning’, of andere dienstverlening door Gmx-sp gebruik wordt gemaakt van telecommunicatiefaciliteiten, zijn partijen ieder voor zich verantwoordelijk voor de juiste keuze en tijdige beschikbaarheid daarvan aan hun zijde. Gmx-sp is niet aansprakelijk voor verminking of verlies van gegevens of verwerkingsresultaten gedurende de verzending van gegevens met behulp van telecommunicatiefaciliteiten.
NON-CONCURRENTIE
ARTIKEL 17
17.1 Behoudens schriftelijke toestemming zullen partijen zich over en weer onthouden van het in dienst nemen van werknemers die in de twaalf voorafgaande maanden betrokken zijn geweest bij de uitvoering van de overeenkomst. Dit beding vervalt bij uitgesproken faillissement of bij verleende surseance van een der partijen.
17.2 Bij overtreding van artikel 17.1 verbeurt de overtredende partij Euro 50.000,= (vijftig duizend euro) aan de andere partij.

TOEPASSELIJK RECHT GESCHILLEN
ARTIKEL 18
18.1 De overeenkomst tussen Gmx-sp en wederpartij worden beheerst door Nederlands recht.
18.2 Alle geschillen welke tussen Gmx-sp en wederpartij mochten ontstaan naar aanleiding van een door Gmx-sp met wederpartij gesloten overeenkomsten, die daarvan het gevolg mochten zijn, zullen worden beslecht door de bevoegde rechter in ‘s-Hertogenbosch.
Dienstverlening
Artikel 19
Uitvoering
19.1 Leverancier zal zich naar beste kunnen inspannen de dienstverlening met zorg uit te voeren, in voorkomend geval overeenkomstig de met wederpartij schriftelijk vastgelegde afspraken en procedures.
19.2 Indien is overeengekomen dat de dienstverlening in fasen zal plaatsvinden, is Gmx-sp gerechtigd de aanvang van de diensten die tot een volgende fase behoren uit te stellen totdat wederpartij de resultaten van de daaraan voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd.
19.3 Slechts indien dit schriftelijk uitdrukkelijk is overeengekomen is Gmx-sp gehouden bij de uitvoering van de dienstverlening tijdige en verantwoord gegeven aanwijzingen van wederpartij op te volgen. Gmx-sp is niet verplicht aanwijzingen op te volgen die de inhoud of omvang van de overeengekomen dienstverlening wijzigen of aanvullen; indien echter dergelijke aanwijzingen worden opgevolgd, zullen de desbetreffende werkzaamheden worden vergoed conform artikel 20.
19.4 Indien de overeenkomst tot dienstverlening is aangegaan met het oog op uitvoering door een bepaalde persoon, zal Gmx-sp steeds gerechtigd zijn deze persoon te vervangen door een of meer andere personen met dezelfde kwalificaties.
Wijziging en meerwerk
Artikel 20
20.1 Indien Gmx-sp op verzoek of met voorafgaande instemming van wederpartij werkzaamheden of andere prestaties heeft verricht die buiten de inhoud of omvang van de overeengekomen dienstverlening vallen, zullen deze werkzaamheden of prestaties door wederpartij aan Gmx-sp worden vergoed volgens de gebruikelijke tarieven van Gmx-sp. Gmx-sp is echter niet verplicht aan een dergelijk verzoek te voldoen en kan verlangen dat daarvoor een afzonderlijke schriftelijke overeenkomst wordt gesloten.
20.2 Wederpartij aanvaardt dat door werkzaamheden of prestaties als bedoeld in artikel 20.1 het overeengekomen of verwachte tijdstip van voltooiing van de dienstverlening, en de wederzijds verantwoordelijkheden van wederpartij en Gmx-sp, kunnen worden beïnvloed.
20.3 Voor zover voor de dienstverlening een vaste prijs is afgesproken en partijen voornemers zijn om met betrekking tot extra werkzaamheden of prestaties een afzonderlijke overeenkomst te sluiten, zal Gmx-sp wederpartij tevoren schriftelijk informeren over de financiële consequenties van die extra werkzaamheden of prestaties.
Opleidingen, cursussen en trainingen
Artikel 21
21.1 Voor zover de dienstverlening van Gmx-sp bestaat uit het verzorgen van een opleiding, cursus of training, kan Gmx-sp steeds voor de aanvang daarvan de terzake verschuldigde betaling verlangen. De gevolgen van een annulering van deelname aan een opleiding, cursus of training zullen worden beheerst door de bij Gmx-sp gebruikelijke regels.
21.2 Indien het aantal aanmeldingen daartoe naar het oordeel van Gmx-sp aanleiding geeft, is Gmx-sp gerechtigd de opleiding, cursus of training te combineren met een of meer andere opleidingen, cursussen of trainingen, of deze op een latere datum of een later tijdstip te laten plaatsvinden.
Ontwikkeling van programmatuur
Artikel 22
22.1 Partijen zullen schriftelijk specificeren welke programmatuur ontwikkeld zal worden en op welke manier dit zal geschieden. Gmx-sp zal de programmatuur met zorg uitvoeren op basis van de door wederpartij te verstrekken gegevens, voor de juistheid, volledigheid en consistentie waarvan wederpartij instaat.
22.2 Gmx-sp is gerechtigd, doch niet verplicht, de juistheid, volledigheid of consistentie van de aan hem ter beschikking gestelde gegevens of specificaties te onderzoeken en bij constatering van eventuele onvolkomenheden de overeengekomen werkzaamheden op te schorten totdat wederpartij de betreffende onvolkomenheden heeft weggenomen.
22.3 Onverminderd het bepaalde in artikel 14.2 verkrijgt wederpartij het recht tot gebruik van de programmatuur in zijn bedrijf of organisatie. Indien en voor zover dit uitdrukkelijk schriftelijk is overeengekomen, kan de broncode van de programmatuur en de bij de ontwikkeling van de programmatuur voortgebrachte technische documentatie aan wederpartij ter beschikking worden gesteld en is wederpartij gerechtigd in deze programmatuur wijzigingen aan te brengen.
Aflevering, installatie en acceptatie
Artikel 23
23.1 Gmx-sp zal de te ontwikkelen programmatuur aan wederpartij conform de schriftelijk vastgelegde specificaties afleveren en installeren, dit laatste slechts indien een door Gmx-sp uit te voeren installatie schriftelijk is overeengekomen.
Pagina 5 van 5 Algemene Voorwaarden 5
23.2 Indien een acceptatietest schriftelijk is overeengekomen, bedraagt de testperiode veertien dagen na aflevering of, indien een door Gmx-sp uit te voeren installatie schriftelijk is overeengekomen, na voltooiing van de installatie. Gedurende de testperiode is het wederpartij niet toegestaan de programmatuur voor productieve of operationele doeleinden te gebruiken.
23.3 De programmatuur zal tussen partijen gelden als geaccepteerd:
a indien tussen partijen niet een acceptatietest is overeengekomen: bij de aflevering of, indien een door Gmx-sp uit te voeren installatie schriftelijk is overeengekomen, bij de voltooiing van de installatie, dan wel
b indien tussen partijen schriftelijk een acceptatietest is overeengekomen: op de eerste dag na de testperiode, dan wel
c indien Gmx-sp voor het einde van de testperiode een testrapport als bedoeld in artikel 23.5 aan acceptatie niet in de weg staan. In afwijking van het voorgaande zal de programmatuur, indien wederpartij daarvan voor het moment van acceptatie enig gebruik voor productieve of operationele doeleinden maakt, reeds gelden als volledig geaccepteerd vanaf de aanvang van dat gebruik.
23.4 Indien bij het uitvoeren van de overeengekomen acceptatietest blijkt dat de programmatuur fouten bevat die de voortgang van de acceptatietest belemmeren, zal wederpartij Gmx-sp hierover schriftelijk gedetailleerd informeren, in welk geval de testperiode onderbroken wordt totdat de programmatuur zodanig is aangepast dat die belemmering is opgeheven.
23.5 Indien bij het uitvoeren van de overeengekomen acceptatietest blijkt dat de programmatuur fouten in de zin van 14.6 bevat, zal wederpartij Gmx-sp uiterlijk op de laatste dag van de testperiode door middel van een schriftelijk en gedetailleerd testrapport over de fouten informeren. Gmx-sp zal zich naar beste vermogen inspannen de gemelde fouten binnen een redelijke termijn te herstellen, waarbij Gmx-sp gerechtigd is tijdelijke oplossingen dan wel programma-omwegen of probleem vermijdende restricties in de programmatuur aan te brengen.
23.6 Acceptatie van de programmatuur mag niet worden onthouden op andere gronden dan die welke verband houden met de tussen partijen uitdrukkelijk overeengekomen specificaties en voorts niet wegens het bestaan van kleine fouten, zijnde fouten die operationele of productieve ingebruikname van de programmatuur redelijkerwijs niet in de weg staan, onverminderd de verplichting van Gmx-sp om deze kleine fouten in het kader van de garantieregeling van artikel 13, indien toepasselijk, te herstellen.
23.7 Indien de programmatuur in fasen en/of onderdelen wordt afgeleverd en getest, laat de niet-acceptatie van een bepaalde fase en/of onderdeel een eventuele acceptatie van een eerdere fase en/ of een ander onderdeel onverlet.
Artikel 24. Verwerking Persoonsgegevens
24.1 Voor zover bij het uitvoeren van werkzaamheden in het kader van de dienstverlening van Gmx-sp persoonsgegevens van een wederpartij worden verwerkt, zullen deze persoonsgegevens op een behoorlijke en zorgvuldige wijze worden verwerkt, overeenkomstig de Wet Bescherming Persoonsgegevens en Algemene Verordening Gegevensbescherming. Gmx-sp verwijst voor verdere informatie naar de Privacyverklaring.
24.2. In aanvulling op het voorgaande lid 1 merkt Gmx-sp nog op dat er passende technische en organisatorische maatregelen zullen worden getroffen om de van een wederpartij verwerkte persoonsgegevens te beschermen tegen verlies of enige andere vorm van onrechtmatige verwerking, daarbij rekening houdend met de huidige stand van de techniek en de aard van de verwerking.

 

Betaalmethodes van Klarna

In samenwerking met Klarna Bank AB (publ), Sveavägen 46, 111 34 Stockholm, Zweden, bieden we u de volgende betaalmethode(s) aan. Betaling dient aan Klarna te worden gedaan.

  • Achteraf Betalen
  • Gespreid Betalen
  • [PLEASE ADJUST ABOVE AND BELOW IN ACCORDANCE WITH THE PAYMENT METHODS USED]

U vindt meer informatie in de gebruikersvoorwaarden van Klarna . Algemene informatie over Klarna vindt u hier . Uw persoonsgegevens worden door Klarna in overeenstemming met de geldende wet bescherming persoonsgegevens en zoals beschreven in Klarna’s privacy statement verwerkt.

 

Privacyverklaring Gmx-sp & GMXshop

Inleiding:
Deze verklaring is van toepassing op alle door Gmx-sp geleverde producten en
diensten.
Gmx-sp, gevestigd te Ringvaert 97, 5171MV te Kaatsheuvel, is verantwoordelijk voor de verwerking
van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.
Persoonsgegevens die wij verwerken
Gmx-sp verwerkt uw persoonsgegevens omdat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u
deze zelf aan ons heeft verstrekt. Gegevens die Gmx-sp van u nodig kan heeft of noodzakelijk zijn in
het kader van de hieronder omschreven doeleinden en die door Gmx-sp in ieder geval en ten minste
worden verwerkt, betreffen:
·Voorletters en achternaam
·Bedrijfsnaam
·Bedrijfsadresgegevens (bestaande uit straatnaam + huisnummer + postcode)
·Telefoonnummer (mobiel of vast)
·E-mailadres
·Bedrijfsbankgegevens
Verwerkt Gmx-sp ook bijzondere persoonsgegevens?
Bijzondere persoonsgegevens zijn gevoelige gegevens, bijvoorbeeld over gezondheid of een
strafrechtelijk verleden, etnische gegevens of gegevens betreffende ras. Gmx-sp verwerkt geen
bijzondere persoonsgegevens
Waarom we gegevens nodig hebben
Als u eenmaal een overeenkomst heeft met van Gmx-sp, dan willen we u goed
van dienst zijn. Wij gebruiken uw gegevens voor de volgende doeleinden:
·U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren.
·U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten.
·Om goederen en diensten bij u af te leveren.
·Als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze
belastingaangifte.
·Gegevens kunnen ook gebruikt worden voor promotie- of marketingdoeleinden, die in
verhouding staan tot het soort dienstverlening vanuit Gmx-sp. Bijvoorbeeld om u via onze
nieuwsbrief te informeren over een nieuwe activiteit van Gmx-sp. Wilt u niet benaderd worden
via onze nieuwsbrief, dan kunt u dit aangeven in de nieuwsbrief door onderaan op
‘uitschrijven’ te klikken.
Wij kunnen uw gegevens enkel voor een ander doel gebruiken, dan waarvoor ze oorspronkelijk
verwerkt waren, als er tussen beide doelen een nauwe verwantschap bestaat.
Welke regels gelden bij de verwerking van persoonsgegevens?
Bij de verwerking van persoonsgegevens is Gmx-sp gebonden aan de daarvoor geldende wet- en
regelgeving en houdt de ontwikkelingen daarin bij. In dat kader behoudt Gmx-sp zich het recht voor
wijzigingen door te voeren in dit privacy statement om de tekst aan te laten sluiten bij de laatste stand
van zaken, zoals vermeld onderaan deze privacyverklaring.

Privacy verklaring 1.3 | 22 augustus 2019
Hoe lang we gegevens bewaren
Gmx-sp zal uw persoonsgegevens niet langer bewaren dan strikt nodig is om de doelen te realiseren
waarvoor uw gegevens worden verzameld.
Delen met anderen/verstrekking gegevens aan derden
Gmx-sp verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is
voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.
Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een
verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid
van uw gegevens.
In kaart brengen websitebezoek (openbare gedeelte)
Gmx-sp gebruikt alleen technische en functionele cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij
het eerste bezoek aan onze websites wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De
cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de websites en uw
gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de websites naar behoren werken en onthouden bijvoorbeeld
uw voorkeursinstellingen. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen
dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via
de instellingen van uw browser verwijderen.
Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft uiteraard altijd de mogelijkheid om al uw, bij ons bekende, persoonsgegevens in te zien, te
corrigeren of te verwijderen. Hiervoor stuurt u een gespecificeerd verzoek naar
backoffice.nl@gmx.com.
Beveiliging
Gmx-sp hecht grote waarde aan de beveiliging en bescherming van uw persoonsgegevens. Gmx-sp
heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen teneinde uw persoonsgegevens
te beveiligen en te beschermen tegen verlies, wijziging, misbruik of tegen enige (andere) vorm van
onrechtmatige verwerking. Iedere persoon die bij Gmx-sp toegang heeft tot persoonsgegevens en/of
deze verwerkt, is verplicht tot geheimhouding van die gegevens, voor zover bij wet- of regelgeving niet
anders is bepaald. In het geval Gmx-sp gebruik maakt van de diensten van derden, zal Gmx-sp in het
kader van de bescherming van persoonsgegevens afspraken maken omtrent de benodigde
beveiligingsmaatregelen. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er
aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact met ons op.
Uw privacy rechten
Wanneer u een verzoek tot inzage, correctie, verzet of verwijdering van uw persoonsgegevens doet,
zal Gmx-sp u hierover binnen 5 werkdagen informeren. Dit verzoek kunt u indienen via
backoffice.nl@gmx.com.
Vragen
Bij vragen of opmerkingen over de verwerking van uw persoonsgegevens en deze Privacyverklaring kunt
u contact met ons opnemen, via backoffice.nl@gmx.com.

Privacy verklaring 1.3 | 22 augustus 2019
1.
Algemeen
Deze Verwerkersovereenkomst maakt integraal deel uit van de Algemene Voorwaarden van Gmx-sp. Deze bijlage
Verwerkersovereenkomst geldt als een overeenkomst tussen de verwerkingsverantwoordelijke en de verwerker
zoals bedoeld in artikel 28(1) AVG.
0. Definities
In deze bijlage worden de volgende termen gebruikt die verduidelijking of definiëring noodzakelijk maken:
AVG: Algemene Verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende
de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het
vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking van Richtlijn 95/46/EG (algemene verordening
gegevensbescherming). De tekst van de AVG is te vinden op:
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/HTML/?uri=CELEX:32016R0679&from=NL
Overeenkomst: de overeenkomst tussen Gmx-sp en Klant op grond waarvan Gmx-sp aan Klant producten levert
tegen betaling door Klant van de Vergoeding.
Persoonsgegevens: alle in de Ledenregistratie opgenomen informatie over een geïdentificeerde of identificeerbare
natuurlijke persoon; als identificeerbaar wordt beschouwd een natuurlijke persoon die direct of indirect kan worden
geïdentificeerd of een of meer elementen die kenmerkend zijn voor de fysieke, fysiologische, genetische, psychische,
economische, culturele of sociale identiteit van die natuurlijke persoon.
Producten: de door Klant onder de Overeenkomst afgenomen softwarecomponenten met bijbehorende online
diensten van Gmx-sp, met inbegrip van alle Releases daarvan die door Gmx-sp aan Klant worden geleverd en
inclusief de daarbij behorende Documentatie.
Subverwerkers: de andere verwerkers die door Gmx-sp worden gebruikt voor het verwerken van
persoonsgegevens. De term refereert tevens naar de persoonsgegevensverwerking die door een verwerker wordt
uitbesteed aan een daarvoor specifiek betrokken partij.
1. Verwerking
Gmx-sp zal de Persoonsgegevens uitsluitend verwerken op basis van de schriftelijke instructies van Klant (zoals
onder andere opgenomen in deze bijlage en de Overeenkomst), tenzij een op Gmx-sp van toepassing zijnde
Unierechtelijke of lidstaatrechtelijke bepaling haar tot verwerking verplicht; in dat geval stelt Gmx-sp klant,
voorafgaand aan de verwerking, in kennis van dat wettelijke voorschrift, tenzij die wetgeving deze kennisgeving
om gewichtige redenen van algemeen belang verbiedt.
Gmx-sp zal waarborgen dat de tot het verwerken van de Persoonsgegevens gemachtigde personen zich ertoe
hebben verbonden vertrouwelijkheid in acht te nemen of door een passende wettelijke verplichting van
vertrouwelijkheid zijn gebonden.
Gmx-sp zal Klant onmiddellijk in kennis stellen indien naar haar mening een instructie van Klant inbreuk oplevert
op de AVG en/of andere toepasselijke wet- en regelgeving betreffende de verwerking van persoonsgegevens.
Gmx-sp zal maatregelen treffen om ervoor te zorgen dat iedere natuurlijke persoon die handelt onder het gezag
van Gmx-sp en toegang heeft tot de Persoonsgegevens, deze slechts in opdracht van Klant verwerkt, tenzij hij
daartoe Unierechtelijk of lidstaatrechtelijk is gehouden.
4 Verplichting Klant
Klant staat er jegens Gmx-sp voor in dat de inhoud, het gebruik en/of de verwerking van de Persoonsgegevens
niet onrechtmatig zijn en geen inbreuk maken op enig recht van een derde. Klant vrijwaart Gmx-sp tegen elke
aanspraak van derden in verband met de verwerking door Gmx-sp van de Persoonsgegevens, tenzij klant
aantoont dat de feiten die aan de aanspraak ten grondslag liggen uitsluitend aan Gmx-sp toegerekend moeten
worden.
5 Beveiligingsmaatregelen
Rekening houdend met de stand van de techniek, de uitvoeringskosten, alsook met de aard, de omvang, de
context en de verwerkingsdoeleinden en de qua waarschijnlijkheid en ernst uiteenlopende risico’s voor de
rechten en vrijheden van personen, zal Gmx-sp passende technische en organisatorische maatregelen treffen om
een op het risico afgestemd beveiligingsniveau te waarborgen. Deze maatregelen omvatten – waar passend –
onder meer het volgende:
·De vertrouwelijkheid, integriteit en beschikbaarheid van de verwerkingsprocessen en diensten te
garanderen;
·Bij een technisch incident de beschikbaarheid van en de toegang tot de persoonsgegevens tijdig te
herstellen;
·Een periodiek onderzoek, test, beoordeling en evaluatie van de doeltreffendheid van de technische en
organisatorische maatregelen ter beveiliging van de verwerking uit te voeren.